Algemene Voorwaarden
 1. Toepassingsgebied
 2. Offertes
 3. Levering
 4. Duur en beŽindiging
 5. Eigendomsrecht
 6. Aansprakelijkheid
 7. Betaling
 8. Klachten
 9. Overmacht
 10. Vertrouwelijke gegevens en privacy
 11. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht


1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van BN-Solutions, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden.

Elke afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard door beide partijen.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien BN-Solutions deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door BN-Solutions schriftelijk bevestigd worden.

BN-Solutions is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van BN-Solutions op URL www.bn-solutions.be/voorwaarden.php

2. Offertes

BN-Solutions hanteert voor zijn hosting diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de BN-Solutions website gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een aanvraag tot bestelling is gedaan.

Voor alle andere geleverde diensten zoals herstellingen en webdesign hanteert BN-Solutions een systeem van "uurbesteding" en van offertes op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht in beslag zal nemen. Per opdracht zal BN-Solutions telkens een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven en zullen het aantal uren ontwikkeling en de hard- en softwarekosten zo precies mogelijk worden geraamd.

De offertes van BN-Solutions gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

3. Levering

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden BN-Solutions niet. Onder levering van software verstaat men het ter beschikking stellen door BN-Solutions aan de klant van een uitvoerbare versie van de programmatuur op magnetische drager, leesbaar door de computerhardware van de klant, of geïnstalleerd op server van de klant. Klachten betreffende zichtbare of mechanische gebreken dienen uiterlijk binnen 1 werkdagen na levering of herstelling aan BN-Solutions gemeld worden.

Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van BN-Solutions indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door BN-Solutions zonder dat BN-Solutions daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Bij herstellingen wordt verwacht dat bij de computer een stoel aanwezig is en dat er iemand aanwezig is die het probleem kan uitleggen, eventueel schriftelijk of telefonisch.

4. Duur en beŽindiging

BN-Solutions kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BN-Solutions niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

BN-Solutions heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

Indien de klant de levering van de dienst wenst te beëindigen dient een schriftelijke opzegging BN-Solutions te bereiken 14 kalenderdagen voor het einde van de lopende periode.

De registratie van een domeinnaam wordt aangegaan voor minimum 12 maanden. Eens een domeinnaamregistratie door BN-Solutions voor een klant werd uitgevoerd, kan de registratie niet meer ongedaan worden gemaakt en moet de klant het verschuldigd bedrag betalen. De klant verklaart in dit geval af te zien van zijn recht op binnen de 8 kalenderdagen volgend op de bestelling deze te annuleren.

Alle diensten van BN-Solutions, met uitzondering van geregistreerde domeinnamen, worden steeds stilzwijgend verlengd.

Geregistreerde domeinnamen worden enkel verlengd indien de betaling van de verlenging BN-Solutions bereikt voor vervaldag van registratie. Indien de betaling BN-Solutions niet bereikt voor deze datum zal BN-Solutions stilzwijgend aannemen dat klant de registratieperiode niet wenst te verlengen en zal BN-Solutions vrijgave van de desbetreffende domeinnaam vragen aan de registrerende instantie.

Indien de registrerende instantie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden volgend op de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan BN-Solutions.

Indien de registrerende instantie een procedure hanteert of de invulling van documenten vereist voor de beëindiging van een domeinnaam registratie kunnen geregistreerde domeinnamen enkel opgezegd worden met de door de registrerende instantie aangewezen documenten en/of procedures.

5. Eigendomsrecht

BN-Solutions of de derde van wie BN-Solutions vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijden eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat BN-Solutions nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

BN-Solutions behoud het recht om zijn naam te vermelden met een hyperlink naar het e-mailadres of de website van BN-Solutions en dit op een geschikte plaats op de ontworpen website tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. BN-Solutions mag de naam van de klant opnemen in zijn eigen referenties van uitgevoerde projecten. Deze referenties kunnen een commercieel doel hebben en mogen aan derden worden doorgegeven.

De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door BN-Solutions beschikbaar gestelde hardware, of bij BN-Solutions ondergebrachte hardware.

6. Aansprakelijkheid

BN-Solutions kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan BN-Solutions of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door BN-Solutions of een van haar aangestelden genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan BN-Solutions.

BN-Solutions zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliŽnteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door BN-Solutions aan de klant.

De klant is persoonlijk aansprakelijk voor de inhoud van zijn website en bevestigd dat niets illegaal is of een inbreuk vormt op de rechten van derden. Indien dit toch het geval is treft BN-Solutions geen enkele aansprakelijkheid en aanvaard de klant zelf de volledige aansprakelijkheid. De klant mag de diensten geleverd door BN-Solutions ook niet gebruiken, verhuren voor pornografisch materiaal, Warez-sites, illegale softwaresites en illegale MP3-sites.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. BN-Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. BN-Solutions is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur van BN-Solutions.

Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan BN-Solutions niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de BN-Solutions servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door een aanwijsbare fout van BN-Solutions zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schriftelijk bereiken.

Het hebben van programma's zonder licentie door de klant, is geheel voor het risico en de verantwoording van de eigenaar van de PC. In geval van programma's zonder licenties kan BN-Solutions weigeren om dienstverlening te geven en de dienstverlening aan de klant terstond te stoppen.

7. Betaling

De facturen zijn betaalbaar aan het adres van BN-Solutions of dienen te geschieden op de bankrekening van BN-Solutions zonder kosten voor BN-Solutions tenzij anders afgesproken bij de bestelling.

In geval van bestelde hardware of software kan een vooruitbetaling van 25% gevraagd worden. Indien de klant daarna weigert het resterende bedrag te betalen of de gekochte goederen af te nemen wordt het vooruitbetaalde bedrag en het bestelde product direct eigendom van BN-Solutions totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de klant wegens tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan BN-Solutions zijn voldaan.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er 12,5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

BN-Solutions zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van BN-Solutions nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen.

BN-Solutions behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden. BN-Solutions kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.

Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft BN-Solutions eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.

Het is de klant niet toegestaan verrekeningen toe te passen.

De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de klant zal BN-Solutions een gedetailleerd overzicht opmaken om de uurprestaties te motiveren.

8. Klachten


Klachten die ontstaan zijn door ons toedoen, moeten binnen de 5 werkdagen worden ingediend. Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 1 werkdag na de levering of reparatie worden ingediend. Klachten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik van geleverde producten/diensten worden niet kosteloos hersteld.

9. Overmacht

De klant zal BN-Solutions niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van BN-Solutions en vooraf aangekondigde onderhoudswerken aan de technische infrastructuur.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt BN-Solutions steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat BN-Solutions in ťťn van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

BN-Solutions behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10. Vertrouwelijke gegevens en privacy

BN-Solutions garandeert dat alle van de klant ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Backups die bij de klant zijn gemaakt op de apparatuur van BN-Solutions worden na 10 werkdagen definitief verwijderd.

BN-Solutions behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

11. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarde en op alle overeenkomsten tussen BN-Solutions en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbank van Kortrijk is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BN-Solutions en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.

BN-Solutions behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.